Bij Kikket willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze Gebruikers zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in Kikket stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande voorafgaande informatie en verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

 

Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren en doe dat telkens als u een nieuwe bestelling plaatst. Kikket kan deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling. Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden. U kan de tekst afprinten of op de harde schijf van uw computer bewaren.

 

Ondernemingsgegevens

 

Djamal Mstoyan, entiteit-natuurlijke persoon (‘Kikket’)

Waaibergstraat 30/10

3300 Tienen

Tel: +32 (0)465 38 33 50

Email: info@kikket.be

Website: kikket.be

BTW: BE.0778.487.059.

Vertegenwoordigd door Djamal Mstoyan, zaakvoerder

RPR Leuven

 

In deze overeenkomst worden de volgende begrippen met beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 1. Algemene bepalingen

Het online multi-vendor platform van Kikket, een handelsmerknaam van de onderneming natuurlijke persoon, vertegenwoordigd door Djamal Mstoyan met ondernemingsnummer BE.0778.487.059 en gevestigd te Waaibergstraat 30/10, 3300 Tienen (hierna ‘Kikket’) biedt haar Gebruikers een online ticketingplatform aan voor Evenementen door Evenementorganisatoren. Kikket handelt als een platform dat enkel de verkopen faciliteert tussen haar klanten (hierna de ‘Evenementenorganisator(en)’) en u de Gebruiker.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze online multi-vendor platform (hierna de ‘Gebruiker’). Het plaatsen van een bestelling via het platform van Kikket houdt in dat de Gebruiker deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Gebruiker worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Kikket en door de Evenementenorganisator aanvaard zijn. Bijkomende voorwaarden van de Evenementenorganisator kunnen van toepassing zijn wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Kikket aanvaard zijn en aan de Gebruiker worden meegedeeld.

 

Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, mag u deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 2. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW indien van toepassing en het zal steeds helder worden aangegeven voor de Gebruiker bij welke Evenementenorganisator de Gebruiker een bestelling plaatst.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de Evenementen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Tevens niet in de prijs begrepen zijn de kosten van levering. Deze bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier, dus voor u de bestelling doorgeeft. Lees dit goed na.

 

Kikket en de Evenementenorganisator behouden zich het recht voor om de prijzen van de Evenementen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

 

Prijzen van de aankoop kunnen verschillen bij een omruiling. Bij een omruiling voor dezelfde Evenement, kan het bedrag van aankoop verschillen ongeacht of het online in mindering is gebracht. Bij een omruiling voor een ander Evenement, wordt het aankoopbedrag gewoon van het nieuw Evenement in mindering gebracht.

 

Artikel 3. Aanbod

 

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Evenementen, digitale inhoud en/of Evenementen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de Evenementenorganisator gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Evenementen, Evenementen en/of digitale inhoud. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kikket niet. Kikket is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kikket is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Kikket heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft de Gebruiker het recht te kiezen of hij van de aankoop afziet dan wel of hij deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als de Gebruiker niet binnen de week laat weten dat hij de aankoop bevestigt, gaat Kikket er van uit dat de Gebruiker van de aankoop afziet.

Wanneer de Gebruiker specifieke vragen heeft over bv. zitplaasten, toegankelijheid, parkeermogelijkheden, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Gebruiker om rechtstreeks contact op te nemen met de Evenementenorganisator op het platform.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Evenementenorganisator. Kikket kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een Evenement.

Artikel 4. Online aankopen

 

Als u de bestelling bevestigt gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden, prijzen en beschrijvingen van Evenementen. De Evenementenorganisator behoudt zich het recht voor om uw bestelling te blokkeren als het bezorgadres onjuist is of bij problemen tijdens de betaling. De bestelling wordt volledig door de Evenementenorganisator uitgevoerd.

 

  1. Informatie voorafgaand aan de koop met beschrijving van het Evenement;
  2. De bestelling bevestigen met datum, uur en optioneel zitplaats;
  3. Gegevens invoeren + Soort levering kiezen;
  4. Aanvaarding van deze voorwaarden van de verkoop met optioneel het verstrekken van een opt-in voor de nieuwsbrief;
  5. Betaalmethode kiezen en bevestigen.

 

De Gebruiker heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 

 

De Evenementen die via dit platform worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Kikket.

Kikket is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Gebruiker met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Gebruiker betrokken is.

 

Indien en voor zover het Evenement door de Evenementorganisator dan wel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal de Evenementorganisator aan de Gebruiker nooit meer vergoeden dan de ticketprijs, voor zover deze aantoonbaar is voldaan aan de Evenementorganisator via de store. Niet vergoed worden de Verwerkingskosten en mogelijk andere extra kosten die de Gebruiker heeft betaald voor de Evenementen van de store. De Evenementorganisator en Kikket aanvaarden in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid.

 

Indien en voor zover het Evenement door de Evenementorganisator wordt geannuleerd, worden de website kosten niet terugbetaald aan de Evenementorganisator.

 

Indien en voor zover het Evenement door de Evenementorganisator wordt geannuleerd kan er enkel een terugbetaling van de ticketkosten gevraagd kan worden op voorwaarde dat de Evenementorganisator Kikket ten laatste 24 uur voor het Evenement hiervan verwittigd.

 

Gebruikers kunnen hun bestellingen online betalen via ons platform via de externe betaalprovider Stripe. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de Evenementen zoals het woordelijk wordt omschreven. Eventuele bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Tijdens het plaatsen van een bestelling van de Gebruiker en het kiezen van een datum om de bestelling af te halen kan de Gebruiker naar de betaalpagina gaan. Hier vult de Gebruiker diens persoonlijke gegevens in en selecteert de Gebruiker het gewenste betaalmiddel.

 

Artikel 5. Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

De levering wordt volledig uitgevoerd door de Evenementenorganisator.

 

Tenzij anders overeengekomen, worden de tickets geleverd binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling op het emailadres zoals door de Gebruiker bij de bestelling werd opgegeven.

 

Deze levertermijn is louter indicatief. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van Kikket aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

 

Het is mogelijk dat de Gebruiker toch een bevestiging heeft ontvangen van een Evenement waarvan de voorraad uitgeput is. Het is ook mogelijk dat de levering door omstandigheden, waarvoor Kikket geen fout treft, vertraging oploopt. Indien Kikket niet levert binnen de afgesproken leveringstermijn of – wanneer geen leveringsdatum werd afgesproken – binnen de dertig dagen volgend op uw bestelling, heeft de Gebruiker het recht van de aankoop af te zien en terugbetaling te ontvangen, tenzij het product naar de Gebruiker onderweg is.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een ticket of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Gebruiker onmiddellijk worden gemeld aan Kikket. De Gebruiker is verplicht de geleverde tickets bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde tickets niet conform met de Overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient de Gebruiker dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij Kikket.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Gebruiker vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is de tickets digitaal in bezit heeft gekregen.

 

Het ontvangen QR-ticket is volledig voor eigen en persoonlijk gebruik. Het is verboden dat de Gebruiker het ontvangen QR-Ticket verspreidt aan andere Gebruikers. Bij een verspreiding van het QR-Ticket is de Evenementenorganistor en Kikket gerechtigd om de toegang tot het Evenement te ontzeggen, zonder enige verplichting tot terugbetaling – geheel of gedeeltelijk van de toegangsprijs.

 

Kikket en de Evenementenorganisator hebben het recht deze Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen dan wel de Dienstverlening of uitbetalingen tijdelijk te staken in het geval van (een vermoeden van) Fraude, indicaties van Fraude en/of situaties waarin nader onderzoek gedaan dient te worden. U zult via email of telefonisch hiervan op de hoogte worden gesteld, tenzij een dergelijke notificatie niet wenselijk wordt geacht in het kader van het onderzoek. Kikket en de Evenementenorganisator zijn niet aansprakelijk voor schade welke geleden wordt als gevolg daarvan.

 

Kikket voert actief controle uit op zijn systeem bestaande uit, maar niet beperkt tot volgende controles:

 

 

De Evenementenorganisator heeft het recht de toegang tot het Evenement te weigeren indien tijdens het gebruik van de QR-Scanning App een melding komt dat het QR-ticket reeds gescand is geweest.

 

Artikel 6. Duur van de overeenkomst

 

Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de bestelling van de Gebruiker door Kikket per e-mail is bevestigd op het emailadres dat door de Gebruiker werd meegedeeld.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Gebruiker, de exclusieve eigendom van de Evenementenorganisator.

De Gebruiker verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Kikket te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Het verzakingsrecht is niet van toepassing gezien de dienst, c.q. de reservering van de tickets, onmiddellijk wordt uitgevoerd.

 

Artikel 8. Klantendienst

De Klantendienst van Kikket is bereikbaar via e-mail op info@kikket.com of per post op het adres Waaibergstraat 30/10, 3300 Tienen voor vragen omtrent de dienstverlening van het online platform.

 

Klachten of vragen over de levering van de Evenementen, opvolgingsstatus en verzending dienen rechtstreeks met de Evenementenorganisator te worden besproken. Eventuele klachten dienen hieraan gericht worden.

 

Artikel 9. Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Kikket beschikt, is de Gebruiker ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Gebruiker van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Kikket zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 10. Privacy

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie voorzijde van identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Kikket gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

 

Het is essentieel voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons aangaat dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de met ons samenwerkende bedrijven waaronder onze Evenementenorganisators.

Kikket houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over onze Privacy policy, kunt u ons contacteren op het mailadres info@kikket.be.

 

Artikel 11. Gebruik van cookies

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke type cookies wij gebruiken, waarvoor deze dienen en hoelang deze worden bewaard, kan u terecht op onze Cookie policy.

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

 

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Artikel 12. Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Indien een onderdeel van deze voorwaarden, die de overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan.

Het nalaten op gelijk welk moment door Kikket om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 13. Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Kikket. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Kikket kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Gebruiker van deze nieuwe Voorwaarden.

 

Artikel 14. Bewijs

De Gebruiker aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15. Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.

We herinneren u aan het feit dat de Europese Commissie een bemiddelingsplatform ter beschikking stelt (Online Dispute Resolution), dat u hier kunt contacteren http://ec.europa.eu/odr/.