Kikket, een handelsmerknaam van de onderneming natuurlijke persoon, vertegenwoordigd door Djamal Mstoyan Kikke met ondernemingsnummer BE.0778.487.059, gevestigd te Waaibergstraat 30/10, 3300 Tienen biedt u deze website en de informatie erop aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op dit platform. Onder ‘informatie’ verstaat Kikket alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van dit platform uitmaken.

Artikel 1. Aansprakelijkheid

Kikket aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit platform of van de informatie erop. Kikket heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie van de vermelde producten komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat Kikket de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Kikket noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

Artikel 2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden.

De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren. Gebruik en reproductie van fotomateriaal is uitdrukkelijk verboden. De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan Kikket of aan de organisaties die Kikket hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met Kikket.

Artikel 3. Links en verwijzingen

Dit platform bevat mogelijks hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Kikket controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat Kikket de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites. Kikket aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van Kikket verwijst. Indien u hyperlinks van op uw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met Kikket.

Artikel 4. Bescherming van de persoonsgegevens

De eventuele gegevens die Kikket langs dit platform van u ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van Kikket. Zij dienen uitsluitend om uw geplaatste bestelling te kunnen leveren en om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 2018 heeft u het recht om de gegevens over u te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren en indien van toepassing te laten verwijderen. U heeft eveneens het recht aan te bezwaren dat uw gegevens niet langer mag gebruikt worden voor de vermelde informatieverstrekking. Daartoe stuurt u een mail via het contactformulier van Kikket. Meer informatie over welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke gronden, voor welke doeleinden en uw rechten kan u raadplegen op onze Privacyverklaring, te raadplegen op onze website.