Bij Kikket willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze Evenementenorganisators zo vlot mogelijk verlopen. Met de onderstaande voorafgaande informatie en verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

 

Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren.

 

Ondernemingsgegevens van Kikket

 

Djamal Mstoyan, entiteit-natuurlijke persoon (‘Kikket’)

 

Waaibergstraat 30/10

3300 Tienen

 

Tel: +32 (0)465 38 33 50

Email: info@kikket.be

Website: kikket.be

 

BTW: BE.0778.487.059.

 

Vertegenwoordigd door Djamal Mstoyan, zaakvoerder

RPR Leuven

 

In deze overeenkomst worden de volgende begrippen met beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 1. Algemene bepalingen

 

Onderhavige Zakelijke Verkoopsvoorwaarden (“Voorwaarden”) is van toepassing op elke aanbod van de Evenementenorganisator op het platform en op elke via het platform tot stand gekomen Overeenkomst of bestelling op afstand die geplaatst wordt door een bezoeker van ons platform (“Gebruiker”) bij een Evenement van de Evenementenorganisator.

 

Het aanmaken van een account en het plaatsen van een Evenement via het platform van Kikket houdt in dat de Evenementenorganisator deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden en van de Algemene Voorwaarden (B2C) van Kikket uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Evenementenorganisator worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Kikket aanvaard zijn.

Artikel 2. Prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW indien van toepassing en het zal steeds helder worden aangegeven voor de Gebruiker bij welke Evenementenorganisator de Gebruiker een bestelling plaatst.

 

Kikket en de Evenementenorganisator behouden zich het recht voor om de prijzen van de Evenementen jegens de Gebruiker te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Evenementen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 

In afwijking van het vorige lid kan de Evenementenorganisator Evenementen waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Evenementenorganisator geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.  Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Evenementenorganisator dit bedongen heeft en:

 

 

Artikel 3. Aanbod en aanvaarding

 

Ondanks het feit dat de Evenementen op het platform met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kikket niet. Kikket is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kikket is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Kikket heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft de Gebruiker het recht te kiezen of hij van de aankoop afziet dan wel of hij deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. De Evenementen die via dit platform worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Kikket.

 

Kikket kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een Evenement, dit is steeds de verantwoordelijkheid van de Evenementenorganisator.

Artikel 4. Betaling

 

Gebruikers kunnen hun bestellingen online betalen via ons platform via de externe betaalprovider Mollie. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de Evenementen zoals het woordelijk wordt omschreven. Eventuele bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Tijdens het plaatsen van een bestelling van de Gebruiker en het kiezen van een datum om de bestelling af te halen kan de Gebruiker naar de betaalpagina gaan. Hier vult de Gebruiker diens persoonlijke gegevens in en selecteert de Gebruiker het gewenste betaalmiddel.

 

De Gebruiker heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 

 

Kikket ontvangt de betaalde bedragen per bestelling via onze betaalpartner, Mollie. Na afhouding van de commissie, zijnde

 

Alle facturen zijn, behoudens strijdige vermelding op de factuur, uitsluitend betaalbaar via overschrijving of een storting op het rekeningnummer van de Kikket. De Evenementenorganisator dient binnen een termijn van 30 kalenderdagen het totale factuurbedrag van de geleverde diensten over te schrijven naar Kikket op diens rekeningnummer. Indien de Evenementenorganisator na 30 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.

 

Indien de Evenementenorganisator in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:

 

 

Kikket zal daarbij elektronische facturen uitreiken. Indien Evenementenorganisator een factuur per post wenst te ontvangen, behoudt Kikket zich het recht voor om de meerkosten daarvan aan Evenementenorganisator in rekening te brengen, welke meerkosten 2,50 euro per factuur bedragen.

 

In geval van misbruik door Evenementenorganisator van promoties, door bijvoorbeeld, maar niet-beperkt tot het aanmaken van meerdere accounts, behoudt Kikket zicht het recht voor om promoties niet toe te passen.

 

De Evenementenorganisator erkent en ondertekent dat Kikket als Handelsagent optreedt in volgende hoedanigheid:

 

 

 

 

 

De Evenementen die via dit platform worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Kikket.

Kikket is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Gebruiker met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Gebruiker betrokken is.

 

Indien en voor zover het Evenement door de Evenementorganisator dan wel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal de Evenementorganisator aan de Gebruiker nooit meer vergoeden dan de ticketprijs, voor zover deze aantoonbaar is voldaan aan de Evenementorganisator via de store. Niet vergoed worden de Verwerkingskosten en mogelijk andere extra kosten die de Gebruiker heeft betaald voor de Evenementen van de store. De Evenementorganisator en Kikket aanvaarden in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid.

 

Indien en voor zover het Evenement door de Evenementorganisator wordt geannuleerd, worden de website kosten niet terugbetaald aan de Evenementorganisator.

 

Indien en voor zover het Evenement door de Evenementorganisator wordt geannuleerd kan er enkel een terugbetaling van de ticketkosten gevraagd kan worden op voorwaarde dat de Evenementorganisator Kikket ten laatste 24 uur voor het Evenement hiervan verwittigd.

Kikket en de Evenementenorganisator voeren actief controle uit op zijn systeem bestaande uit, maar niet beperkt tot volgende controles:

 

 

De Evenementenorganisator heeft het recht de toegang tot het Evenement te weigeren indien tijdens het gebruik van de QR-Scanning App een melding komt dat het QR-ticket reeds gescand is geweest.

 

Artikel 5. Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

De levering wordt volledig uitgevoerd door de Evenementenorganisator.

 

Tenzij anders overeengekomen, worden de tickets geleverd binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling op het emailadres zoals door de Gebruiker bij de bestelling werd opgegeven.

 

Deze levertermijn is louter indicatief: het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van Kikket aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

 

Het is mogelijk dat de Gebruiker toch een bevestiging heeft ontvangen van een Evenement waarvan de voorraad uitgeput is. Het is ook mogelijk dat de levering door omstandigheden, waarvoor Kikket geen fout treft, vertraging oploopt. Indien Kikket niet levert binnen de afgesproken leveringstermijn of – wanneer geen leveringsdatum werd afgesproken – binnen de dertig dagen volgend op uw bestelling, heeft de Gebruiker het recht van de aankoop af te zien en terugbetaling te ontvangen, tenzij het product naar de Gebruiker onderweg is.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een ticket of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Gebruiker onmiddellijk worden gemeld aan Kikket. De Gebruiker is verplicht de geleverde tickets bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde tickets niet conform met de Overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient de Gebruiker dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij Kikket.

 

Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door Evenementenorganisator binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de Diensten schriftelijk te worden bekendgemaakt aan Kikket. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen en diensten in.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Gebruiker vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is de tickets digitaal in bezit heeft gekregen.

 

Kikket neemt geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden of diens Evenementenorganisators. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Gebruiker, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Voor zover bij wet toegelaten, is Kikket niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering door derden of diens Evenementenorganisators.

 

Kikket is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, waaronder begrepen maar niet uitsluitend natuurrampen, acties van derden (zoals hackers, leveranciers, overheden, quasi-overheden, supranationale of lokale autoriteiten, misbruik van valse acties door nepprofielen), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden,  rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwangmiddelen van een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, ongeval, mechanisch defect, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij Kikket, hetzij haar leveranciers raken, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 

Kikket en de Evenementenorganisator hebben het recht de Overeenkomst met de Gebruiker onmiddellijk te beëindigen dan wel de Dienstverlening of uitbetalingen tijdelijk te staken in het geval van (een vermoeden van) Fraude, indicaties van Fraude en/of situaties waarin nader onderzoek gedaan dient te worden. Kikket en de Evenementenorganisator zijn niet aansprakelijk voor schade welke geleden wordt als gevolg daarvan.

 

Gebruiker vrijwaart Kikket voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker met behulp van het platform kikket.be verrichte activiteiten op enigerlei wijze onrechtmatig zijn.

 

Kikket aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolg van het verlenen van de diensten dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

 

Voor zover Kikket ondanks het bepaalde in voorgaand artikel wel aansprakelijk is voor schade zoals bedoeld in voorgaand artikel, zal de hoogte van de schadevergoeding zijn beperkt tot de voor het gebruik van het platform in rekening gebrachte Transactie- en Servicekosten.

 

Kikket aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Gebruiker door welke oorzaak dan ook. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Gebruiker ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de Gebruiker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket.

 

Kikket aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van Tickets die niet plaatsvinden bij Kikket. Kikket aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor Algemene Voorwaarden die, al dan niet op verzoek van de Gebruiker niet geheel worden afgewikkeld door Kikket en waarbij een derde partij, zoals een kassa op de Locatie, al dan niet rechtstreeks betrokken is. Voor zover aansprakelijkheid van Kikket uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van Kikket.

 

Gebruiker vrijwaart Kikket voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker met behulp van het platform kikket.be verrichte activiteiten op enigerlei wijze onrechtmatig zijn.

 

Kikket aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolg van het verlenen van de diensten dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

 

Voor zover Kikket ondanks het bepaalde in voorgaand artikel wel aansprakelijk is voor schade zoals bedoeld in voorgaand artikel, zal de hoogte van de schadevergoeding zijn beperkt tot de voor het gebruik van het platform in rekening gebrachte Transactie- en Servicekosten.

 

Kikket aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Gebruiker door welke oorzaak dan ook. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Gebruiker ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de Gebruiker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket.

 

Kikket aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van Tickets die niet plaatsvinden bij Kikket. Kikket aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor Algemene Voorwaarden die, al dan niet op verzoek van de Gebruiker niet geheel worden afgewikkeld door Kikket en waarbij een derde partij, zoals een kassa op de Locatie, al dan niet rechtstreeks betrokken is. Voor zover aansprakelijkheid van Kikket uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van Kikket.

 

Artikel 6. Duur van de Overeenkomst

 

De duur van deze Voorwaarden is die tijdsspanne die nodig is om de diensten te leveren, en uiterlijk één (1) jaar vanaf de start van de Overeenkomst.

Geen van de partijen mag deze Voorwaarden eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken, behalve als er een bijzondere opzeggingsgrond geldt, zoals hieronder nader is omschreven.

Elk der partijen mag Voorwaarden die voor bepaalde tijd is aangegaan, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen. De opzegtermijn vangt aan op de dag volgend op die waarop de opzegging door Kikket is ontvangen. Bij opzegging per aangetekende post dient de Evenementenorganisator zijn persoonsgegevens te vermelden.

Artikel 7. Nakoming overeenkomst

 

De Evenementenorganisator staat ervoor in dat de Evenementen voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 8. Sancties voor niet-betaling

 

Bij niet-betaling behoudt Kikket zich het recht voor om niet tot levering van de producten over te gaan of verdere leveringen stop te zetten. Tevens behoudt Kikket zich het recht voor om de verkoopovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

 

In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag zonder ernstige reden wordt – zonder dat daartoe een ingebrekestelling verschuldigd is – het saldo verhoogd met een forfaitaire schadebeding van 15% op het totaal van de openstaande factuurbedragen met een minimum van €25 en een maximum van €1.500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Ook verliest de Evenementenorganisator dan het voordeel van de toegekende disconto’s op het gewoon tarief. Elke door de Evenementenorganisator formeel bevestigde of contractueel vastgelegde opdracht is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. In voorkomend geval komt het voorschot door de Evenementenorganisator gestort, in mindering op de totale prijs voor de opdracht.

 

Artikel 9. Uitsluiting herroepingsrecht

 

Kikket kan bestellingen van Evenementen uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Kikket dit duidelijk voor het aanbod aan de Gebruiker, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 

 

Artikel 10. Privacy

 

De bepalingen rond de verwerking van Persoonsgegevens worden geregeld in de bijlage (annex) bij deze B2B-Voorwaarden, zijnde de Verwerkersovereenkomst, dewelke integraal deel uitmaken van deze Overeenkomst.

 

Tijdens het gebruik van ons platform zal de Gebruiker (persoons)gegevens aan Kikket verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt en zullen, zonder voorafgaande toestemming, niet aan derden worden verstrekt tenzij Kikket hiertoe wettelijk gehouden is, dan wel ter verdediging van haar rechten.

 

Indien Gebruiker hiertoe uitdrukkelijk toestemming voor geeft, worden deze gegevens gebruikt voor commerciële doeleinden, waaronder ook verwerking voor direct marketing doeleinden. Deze verwerkingen worden ook door derde partijen uitgevoerd.

 

De Gebruiker heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking voor commerciële doeleinden en direct marketing doeleinden. Op het eerste verzoek van de Gebruiker zal Kikket deze wijze van verwerking direct beëindigen.

 

Kikket bezorgt enkel die basis persoonsgegevens dewelke essentieel zijn voor de uitvoering van de overeenkomt aan de desbetreffende Evenementenorganisator en vice versa. De rechtsgrond hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst. Iedere Evenementenorganisator verwerkt de gegevens maar zolang het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en verricht inspanningen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen.

 

Voor meer informatie omtrent de persoonsgegevens die Kikket verwerkt en voor welke doeleinden, verwijzen we u door naar onze Privacy policy dewelke onherroepelijk deel uitmaakt van deze Voorwaarden.

 

Artikel 11. Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Kikket om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 12. Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de Algemene Verkoopsvoorwaarden (B2C) van Kikket ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Kikket kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Evenementenorganisator van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 13. Klachtenregeling

 

De Evenementenorganisator beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Evenementenorganisator.

 

Bij de Evenementenorganisator ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex: Verwerkersovereenkomst

 

Artikel 1. Definities

 

Persoonsgegevens” : alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de Betrokkene”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. In Bijlage 1 wordt opgenomen welke Persoonsgegevens de Verwerker overeenkomstig onderhavige Overeenkomst zal verwerken en voor welke verwerkingsdoeleinden.

 

Bijzondere categorieën van Persoonsgegevens”: Alle Persoonsgegevens die betrekking hebben op ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen, of het lidmaatschap van een vakbond. Alsook verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens of gezondheidsgegevens.

 

Verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 

Verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, zijnde de klant van Kikket.

 

Verwerker”: Kikket, die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt.

 

Subverwerker”: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks onder de verantwoordelijkheid werkt van de Verwerker, met uitzondering van personen die in dienstverband voor de Verwerker werken.

 

Inbreuk in verband met Persoonsgegevens”: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens; ook “Datalek” genoemd);

 

AVG”: Algemene Verordening Gegevensbescherming, nl. Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

 

Verwerkersovereenkomst”: Deze Overeenkomst dewelke strekt tot het regelen van de modaliteiten van de verwerking van Persoonsgegevens tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker. Deze Overeenkomst maakt deel uit als addendum van de Basisovereenkomst.

 

 

Toezichthoudende autoriteit”: Een door en lidstaat ingestelde onafhankelijke overheidsinstantie, verantwoordelijk voor het toezicht op de toepassing van de AVG / GDPR (België: Gegevensbeschermingsautoriteit).

 

“Betrokkene”: Een Betrokkene of datasubject is een natuurlijk persoon van wie u als organisatie persoonsgegevens verwerkt. Voorbeelden van een Betrokkene kunnen een individu, een klant, een potentiële klant, een werknemer, een contactpersoon, etc. zijn.

 

Artikel 2. Voorwerp

 

De Verwerker verbindt zich ertoe onder de voorwaarden van onderhavige Overeenkomst in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke die Persoonsgegevens te verwerken zoals bepaald in Bijlage 1, dewelke geacht wordt integraal deel uit te maken van de basisovereenkomst tussen de Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker (hierna ‘de Basisovereenkomst’) en het voorwerp uitmaakt van de diensten tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker.

 

Deze Verwerkersovereenkomst is opgesteld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, met name de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EC.

 

Deze Verwerkersovereenkomst maakt integraal deel uit van de Basisovereenkomst gesloten tussen de Partijen. De bepalingen uit de Verwerkersovereenkomst zijn onverkort van toepassing op alle verwerkingen van Persoonsgegevens die de Verwerker verricht in het kader van de uitvoering van de Verwerkingsactiviteiten bepaald in Bijlage 1.

 

De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van onderhavige Overeenkomst en de doeleinden die met instemming van de Partijen worden bepaald. Indien de Verwerker reeds verwerkingsactiviteiten uitvoerde vóór de inwerkingtreding van deze Overeenkomst, verbindt de Verwerker zich ertoe om in elk geval vanaf de inwerkingtreding deze verwerkingen conform de Overeenkomst te verrichten.

 

Artikel 3. Schriftelijke instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke

 

Bij de verwerking van Persoonsgegevens handelen de Partijen in overeenstemming met de Wetgeving Gegevensbescherming.

 

De Verwerker wendt de Persoonsgegevens enkel aan voor de uitvoering van zijn verplichtingen in overeenstemming met de Verwerkersovereenkomst en volgens de schriftelijke instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke. De schriftelijke instructies worden opgenomen in Bijlage 1 van de Verwerkersovereenkomst.

 

Behoudens andersluidende bepalingen in de Verwerkersovereenkomst zal de Verwerker de Persoonsgegevens noch voor eigen doeleinden verwerken, noch deze doorsturen naar ‘een derde land of een internationale organisatie zonder daartoe een schriftelijke instructie te hebben ontvangen van de Verwerkingsverantwoordelijke.

 

Indien Europese of nationale regelgeving de Verwerker tot een bepaalde verwerking verplicht, stelt de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke, voorafgaand aan de verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die regelgeving deze kennisgeving om gewichtige reden van algemeen belang verbiedt.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke geeft instructies aan de Verwerker in overeenstemming met de Wetgeving Gegevensbescherming en waarborgt dat alle Persoonsgegevens die aan de Verwerker worden toevertrouwd rechtmatig werden verkregen en kunnen worden verwerkt in het kader van de Basisovereenkomst. De concrete schriftelijke instructies worden opgenomen in Bijlage 1 van de Verwerkersovereenkomst.

 

De Verwerker stelt de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis indien naar zijn mening een instructie onder Bijlage 1 een inbreuk oplevert op de Wetgeving Gegevensbescherming.

 

Indien er wetgeving is waar de Verwerker aan moet voldoen die er voor zorgt dat de Verwerker buiten de specifieke instructies van de Verantwoordelijke gegevens verwerkt, is de Verwerker verplicht om dit te melden aan de Verantwoordelijke voordat de Persoonsgegevens verwerkt worden.

 

Artikel 4. Gebruik van de Persoonsgegevens door de Verwerker

 

De Verwerker zal uitsluitend in zoverre zij strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. De Verwerker verbindt zich ertoe de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel te verwerken dan voor wat tussen de Partijen is vastgesteld.

 

Indien de instructies niet duidelijk zijn, meldt de Verwerker dit aan de Verwerkingsverantwoordelijke waarop in onderling overleg de instructies worden verduidelijkt en vervolgens gedocumenteerd.

 

In het kader van onderhavige Overeenkomst geeft de Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker de toestemming om, binnen de grenzen van de Basisovereenkomst en de Verordening, de Persoonsgegevens mee te delen aan alle personen, instellingen en instanties die rechtstreeks deelnemen aan de uitvoering van de opdracht, wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de Basisovereenkomst.

 

Het is de Verwerker toegelaten om in het kader van het voorwerp van onderhavige Overeenkomst een back-up te maken, teneinde een continue dienstverlening te kunnen garanderen. De Verwerker zal deze kopie evenwel adequaat en permanent verwijderen, indien hij deze niet meer nodig heeft voor de uitvoering van zijn opdracht.

 

Artikel 5. Rechten van de Betrokkene

             

De Verwerker is ertoe gehouden om de Verwerkingsverantwoordelijke door middel van passende technische en organisatorische maatregelen en voor zover mogelijk, bijstand te verlenen wanneer een persoon wiens Persoonsgegevens worden verwerkt,  de rechten, die hij of zij ontleent aan de AVG, uitoefent ten overstaan van de Verwerkingsverantwoordelijke. Zonder de bedoeling hierbij een limitatieve opsomming te geven, kan dit onder meer gaan over het recht op rectificatie of het wissen van Persoonsgegevens.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke zal in het kader van de uitoefening van de rechten van de Betrokkenen de Verwerker altijd informeren over bepaalde rechten die een weerslag hebben op de verwerking van de Persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst tussen Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke (o.a. bijvoorbeeld de beperking van de verwerking en een opname van klanten van de verwerkingsverantwoordelijke in Robinson- lijsten).

 

Indien de Verwerker zelf een aanvraag ontvangt van de Betrokkene verbindt de Verwerker zich ertoe om onverwijld en dit uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag de Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte te stellen en een passend gevolg te geven aan deze aanvraag.

 

De tijd en middelen die de Verwerker spendeert voor het verlenen van de bijstand zijn voor eigen rekening van de Verwerkingsverantwoordelijke.

 

Artikel 6. Bewaring van gegevens

 

De Verwerker zal de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verrichten van de opdracht, waarvoor ze ter beschikking worden gesteld. Zijn de gegevens hierna niet meer nodig, dan zal de Verwerker ze adequaat uitwissen en permanent verwijderen. Dit geldt ook voor de gegevensdragers waarop de kopie en back-up conform artikel 3.4 van onderhavige Overeenkomst worden bewaard.

 

Deze bepaling is evenzeer van toepassing op eventuele Subverwerkers op wie de Verwerker een beroep doet.

 

Artikel 7. Beveiliging

 

De Verwerker verbindt zich ertoe de gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen om de Persoonsgegevens en de verwerking ervan te beveiligen tegen vernietiging, hetzij bij wijze van ongeluk, hetzij onrechtmatig, alsook tegen verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang, met name wanneer de verwerking doorzending van gegevens via een netwerk omvat, alsook tegen enige andere vorm van onwettige verwerking.

 

De Verwerker zal zorgen dat de toegang tot de te verwerken en verwerkte gegevens beperkt is tot die personeelsleden in dienst van de Verwerker die de gegevens nodig hebben om de taken uit te voeren, die de Verwerker hen in uitvoering van deze Overeenkomst toewijst.

 

De Verwerker verbindt zich ertoe de personeelsleden die instaan voor de verwerking van de Persoonsgegevens, te wijzen op het belang van de naleving van de bepalingen van de Privacywetgeving en de bepalingen van de AVG en deze personen in kennis te stellen van de betrokken bepalingen.

 

Indien de Verwerker een beroep doet op Subverwerkers (zie hierna artikel 13 Onderaanneming) voor de uitvoering van onderhavige Overeenkomst, garandeert de Verwerker dat hij met deze Subverwerkers een Overeenkomst zal afsluiten die minimaal de bepalingen van deze Overeenkomst bevat.

 

Artikel 8. Vertrouwelijkheid

 

De Verwerker is verplicht tot geheimhouding van alle Persoonsgegevens die hij van de Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt, behoudens voor zover een wettelijk voorschrift de Verwerker tot enige mededeling verplicht en behoudens de gegevensverstrekking die plaatsvindt in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke.

 

Alle informatie en alle gegevens die de Partijen  in het kader van deze Overeenkomst ontvangen, zullen als vertrouwelijk worden behandeld en zullen niet ter kennis gebracht worden van derden, noch gebruikt worden voor enig ander doeleinde dan zoals bepaald in onderhavige Overeenkomst.

 

De Verwerker zorgt ervoor dat de personen gemachtigd tot het verwerken van de Persoonsgegevens, zich ertoe verbinden vertrouwelijkheid in acht te nemen, in die mate dat zij niet reeds door een wettelijke verplichting tot vertrouwelijkheid zijn gebonden. In zoverre dit van toepassing is in het kader van de verwerking van Persoonsgegevens en op basis van een wettelijke verplichting, hebben de medewerkers van de verwerker een afzonderlijke geheimhoudingsOvereenkomst getekend.

 

Alle door de Verwerkingsverantwoordelijke kenbaar gemaakte vertrouwelijke informatie is en blijft eigendom van de Verwerkingsverantwoordelijke en mag voor geen ander doel dan voor de uitvoering van het Overeenkomst worden gebruikt en mag in geen geval aan derden worden meegedeeld zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke.

 

De Verwerker is verantwoordelijk voor het verwijderen van Persoonsgegevens uit de aangeleverde bestanden indien de personen zich verzetten, hetzij rechtstreeks aan de Verwerkingsverantwoordelijke, hetzij op een wettelijke wijze zoals de bel-me-niet lijst. De Verwerkingsverantwoordelijke houdt rekening met de toepasselijke wetgeving, zoals bv. de artikelen VI.110 – VI.115 van het Wetboek van Economisch Recht en de uitvoeringsbesluiten.

 

De Verwerker draagt de verantwoordelijkheid omtrent het belscript en garandeert dat het script in overeenstemming is met alle wettelijke bepalingen en dat de Verwerker geen bijzondere vergunning (bv. FSMA) of toelating nodig heeft voor het leveren van de diensten tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen.

 

Om de kwaliteit van hun diensten te controleren, kan Kikket naar gesprekken luisteren tussen onze medewerkers en de Betrokkene uitsluitend met het oog op de controle van de kwaliteit van de telefoondienst.

 

Indien gekozen werd voor de opname van de telefoongesprekken zal voor de vertrouwelijkheid hiervan

gezorgd worden. Vanzelfsprekend worden enkel de telefoongesprekken waaraan men zelf deelneemt

opgenomen.

 

Er gebeurt geen eigenlijke verwerking van de identiteit en gegevens van de Betrokkene naar een centrale databank. De gesprekken worden opgenomen zonder verwerking.

 

Deze Persoonsgegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden rekeninghoudend met de noden van de klantenadministratie en de commercialisering van de producten van de Verwerkingsverantwoordelijke en haar verbonden ondernemingen. De inhoud van de telefoongesprekken en informatie kan worden gebruikt om via analyses de dienstverlening te verbeteren, en om de omvang en de uitvoering van de opdracht te analyseren.

 

De Verwerker verbindt er zich toe om de verbintenissen van deze Algemene Voorwaarden op te leggen aan de derde partijen waarmee hij samenwerkt en/of contracteert.

 

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke mag de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke niet op zijn klantenlijst zetten of de naam van de Verwerkingsverantwoordelijke anderszins gebruiken voor publicitaire doeleinden.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid en garanties

 

Partijen zijn ieder verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen handelen. De in dit artikel geregelde aansprakelijkheid heeft uitsluitend betrekking op de aansprakelijkheid ten gevolge van een inbreuk op de Wetgeving Gegevensbescherming en op de Verwerkersovereenkomst.

 

De aansprakelijkheid van de Verwerker is steeds beperkt tot de gevallen specifiek voorzien in de AVG. De Verwerker is slechts aansprakelijk voor de schade die door de verwerking is veroorzaakt, wanneer bij de verwerking niet is voldaan aan de specifiek tot de Verwerker gerichte verplichtingen van de AVG of wanneer hij of zij buiten, dan wel in strijd met, de rechtmatige instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke heeft gehandeld.

 

De aansprakelijkheid van de Verwerker is beperkt tot de directe schade aan de Verwerkingsverantwoordelijke. De Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart de Verwerker te allen tijde voor alle vorderingen in aansprakelijkheid uitgaande van derden.

 

De Verwerker vergoedt en vrijwaart Verwerkingsverantwoordelijke voor alle claims, acties, aanspraken van derden en voor alle schade en verliezen (waaronder ook boetes van de toezichthoudende autoriteit) die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit een verwerking van Persoonsgegevens wanneer bij de verrwerking niet is voldaan een de specifiek tot de verwerkers gerichte verplichtingen van de Wetgeving Gegevensbescherming of wanneer buiten dan wel in strijd met de rechtmatige instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke is gehandeld. De Partijen dragen zorg voor de afdoende dekking van hun aansprakelijkheid.

 

Indien de Verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk wordt gehouden voor de niet-nakoming van de AVG of andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, kan de Verwerkingsverantwoordelijke op de Verwerker regres uitoefenen indien de Verwerker toerekenbaar is tekortgeschoten in de naleving van de in de bij of krachtens de AVG gegeven voorschriften, de onderhavige Overeenkomst of andere op hem toepasselijke reglementeringen.

 

Artikel 10. Duur, opzeg en beëindiging van de Overeenkomst

 

De Verwerkersovereenkomst treedt in werking op datum van ondertekening. Indien de Verwerker reeds Persoonsgegevens verwerkte in het kader van de Basisvereenkomst voorafgaandelijk aan de ondertekening van de Verwerkersovereenkomst, is de Verwerkersovereenkomst retroactief van toepassing vanaf de start van de verwerking van Persoonsgegevens door de Verwerker voor rekening van en namens de Verwerkingsverantwoordelijke.

 

De Verwerkersovereenkomst blijft van kracht gedurende de looptijd van de Basisovereenkomst. Indien de Basisovereenkomst eindigt, zal de Verwerkersovereenkomst ook van rechtswege worden beëindigd.

 

Deze Overeenkomst gaat in op heden en volgt het lot van de Basisovereenkomst. Ingeval de Basisovereenkomst een einde neemt, blijven de bepalingen van deze Overeenkomst gelden voorzover nodig voor de afwikkelingen van de verplichtingen betreffende de AVG.

 

Onverminderd de beëindigingsgronden in de Basisovereenkomst kan elk van de Partijen de Overeenkomst per aangetekend schrijven vervroegd opzeggen, mits inachtneming van een opzeggingstermijn van 2 maanden. Deze opzeggingstermijn gaat in de eerste dag van de maand die volgt op het verzenden van de opzegging, waarbij de poststempel geldt als bewijs.

 

Artikel 11. Gevolgen van de beëindiging     

 

In geval van beëindiging van de Overeenkomst zal de Verwerker, indien de Verwerkingsverantwoordelijke hierom verzoekt, alle in het kader van onderhavige Overeenkomst overgedragen Persoonsgegevens, met inbegrip van kopieën van deze Persoonsgegevens, terugbezorgen of vernietigen, dan wel de Subverwerkers hiertoe de opdracht geven.

 

Indien geldende wetgeving de Verwerker verhindert alle, of een deel van de Persoonsgegevens terug te bezorgen of te vernietigen, garandeert de Verwerker de Persoonsgegevens niet actief te zullen verwerken en te behandelen met de vertrouwelijkheid zoals uiteengezet in artikel 8 van deze Overeenkomst.

 

Na afloop van de Basisovereenkomst zal de Verwerker, ongeacht de beeïndigingsgrond en naargelang de keuze van de Verwerkingsverantwoordelijke, alle Persoonsgegevens terug aan de Verwerkingsverantwoordelijke bezorgen, en bestaande kopieën verwijderen, tenzij opslag van de Persoonsgegevens Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk is verplicht. De Verwerker moet op verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke kunnen aantonen dat de verwijdering daadwerkelijk is gebeurd.

 

Indien de Verwerker de verplichtingen uit deze bijlage niet correct vervult en nalaat passende maatregelen te treffen binnen een termijn van maximaal twee maanden, kan de Verwerkingsverantwoordelijke – onverminderd andere beëindigingsgronden zoals voorzien in de Basisovereenkomst na voormelde termijn van twee maanden onmiddellijk verbreken en/of de verwerkingsopdracht stopzetten.

 

Artikel 12. Verwerking door subverwerkers en werknemers

 

De Verwerker waarborgt dat de bepalingen van de Verwerkersovereenkomst worden nageleefd door zijn werknemers, vertegenwoordigers, agenten en onderaannemers.

 

De Verwerker waarborgt dat de tot het verwerken van Persoonsgegevens gemachtigde personen zich contractueel ertoe hebben verbonden om de vertrouwelijkheid in acht te nemen dan wel door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden.

 

De Verwerker is niet gerechtigd bij de verwerking van de Persoonsgegevens een derde in te schakelen zonder voorafgaande specifieke van de Verwerkingsverantwoordelijke.

 

In geval van een specifieke schriftelijke toestemming bezorgt de Verwerker in Bijlage 1 de volledige detailgegevens van de door de subverwerker overgenomen verwerking bij deze Verwerkersovereenkomst.

 

In geval van algemene schriftelijke toestemming schakelt de Verwerker enkel een derde partij als subverwerker in voor zover hij de Verwerkingsverantwoordelijke tijdig en in ieder geval voorafgaand over de identiteit van de subverwerker heeft ingelicht en voorzover de Verwerkingsverantwoordelijke zich hiertege niet heeft verzet.

 

Indien de Verwerker een beroep doet op een Subverwerker, garandeert hij dat deze contractueel onderworpen wordt aan minstens dezelfde verplichtingen als deze waartoe de Verwerker is gehouden ten aanzien van de Verwerkingsverantwoordelijke onder deze Verwerkersovereenkomst.

 

De Verwerker voorziet in het contract met een Subverwerker de nodige bepalingen opdat de Verwerkingsverantwoordelijke op diens vraag kan worden geïnformeerd over de modaliteiten van zijn verwerking van de Persoonsgegevens bij de Subverwerker. In het contract dat de Verwerker afsluit met een Subverwerker wordt opgenomen dat de Verwerkingsverantwoordelijke zich toegang kan verschaffen tot de door de Subverwerker verwerkte Persoonsgegevens en tot alle documentatie, gebouwen, systemen, software, hardware, databanken, installaties en infrastructuur die nodig zijn om de Verwerkingsverantwoordelijke toe te laten de AVG na te leven.

 

Het is de Verwerker uitdrukkelijk toegestaan om Subverwerkers aan te stellen met het oog op het uitvoeren van de verwerkingsactiviteiten die het voorwerp uitmaken van onderhavige Overeenkomst.

 

In geval de Verwerker beroep wenst te doen op een Subverwerker in de zin van dit artikel, verbindt de Verwerker zich ertoe om met deze Subverwerker een schriftelijke Overeenkomst af te sluiten die minimaal de garanties en verplichtingen voortvloeiende uit onderhavige Overeenkomst omvat.

 

Artikel 13. Recht op controle

 

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om de naleving van deze Overeenkomst te controleren. De Verwerker is ertoe gehouden de Verwerkingsverantwoordelijke daartoe alle noodzakelijke informatie ter beschikking te stellen. De Verwerker is er voorts toe gehouden om audits of inspecties door de Verwerkingsverantwoordelijke, of een door de Verwerkingsverantwoordelijke gemachtigde controleur, mogelijk te maken of eraan bij te dragen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal de Verwerker hiervan tijdig op de hoogte stellen waarbij de audit eens per jaar tijdens de kantooruren zal kunnen plaatsvinden.

 

De redelijke kosten voor de controle worden door de Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.

 

De Verwerker maakt audits, waaronder inspecties, door de Verwerkingsverantwoordelijke of een door de Verwerkingsverantwoordelijke gemachtigde controleur, mogelijk en draagt er aan bij. De Verwerker verleent volledige medewerking met betrekking tot een dergelijke audit en levert, op vraag van de Verwerkingsverantwoordelijke, het bewijs van de naleving van zijn verplichtingen onder de VerwerkersOvereenkomst.

 

Artikel 14. Bijstandverplichting van de Verwerker

 

Rekening houdend met de aard van de verwerking en de hem ter beschikking staande informatie, verbindt de Verwerker zich ertoe bijstand te verlenen aan de Verwerkingsverantwoordelijke in de verantwoordelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke om volgende verplichtingen in het kader van gegevensbescherming na te leven. Deze bijsrtand wordt verleend voor onder meer volgende verplichtingen die de Verwerkingsverantwoordelijke dient na te komen:

 

 

Het voorafgaand raadplegen van de toezichthoudende autoriteit indien uit de gegevensbeschermingseffectbeoordeling blijkt dat de verwerking een hoog risico zou opleveren indien de Verwerkingsverantwoordelijke geen maatregelen neemt om het risico te beperken.

 

De tijd en middelen die de Verwerker spendeert voor het verlenen van de bijstand, zijn voor eigen rekening van de Verwerker.

 

De Verwerker licht de Verwerkingsverantwoordelijke omstandig en onmiddellijk in over een (vermoedelijke) inbreuk in verband met Persoonsgegevens alsook over iedere gegevenslek (ook bij de Subverwerker) zodra de Verwerker hiervan kennis heeft genomen. De kennisgeving gebeurt op een dergelijke wijze dat de Verwerkingsverantwoordelijke tijdig kan voldoen aan haar wettelijke verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke onder de Wetgeving Gegevensbescherming.

 

De Verwerker levert tevens bijstand in het onderzoek naar en de beperking en remediëring van een inbreuk in verband met een verwerking van Persoonsgegevens. Daarbij zal hij onder meer ook bijstand verlenen met het oog op het documenteren van maatregelen zoals gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen.

 

De Verwerker stelt de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis van enige gemaakte klacht, beschuldiging of aanvraag met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens door de Verwerker.

 

Artikel 15. Bijstand met betrekking tot de verzoeken van de Betrokkene

 

Rekening houdend met de aard van de verwerking, verleent de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke door middel van passende technische en organisatorische maatregelen bijstand bij het vervullen van de plicht van de Verwerkingsverantwoordelijke om verzoeken tot uitoefening van de rechten van de Betrokkene, zoals bepaald in de Wetgeving Gegevensbescherming, te beantwoorden. Dit impliceert onder meer:

 

 

De tijd en middelen die de Verwerker spendeert voor het verlenen van de bijstand, zijn voor eigen rekening van de Verwerker.

 

De Verwerker verbindt zich ertoe de Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld in te lichten indien hij van een Betrokkene een van de volgende verzoeken krijgt:

 

 

De Verwerker beantwoordt de verzoeken en aanvragen van de Betrokkenen niet zelf, behoudens eventuele andersluidende schriftelijke afspraken tussen de Verwerkingsverantwoordelijke en de Verwerker.

 

Artikel 16. Exporteren van gegevens

 

De Verwerker verbindt zich ertoe om geen Persoonsgegevens te laten verwerken door personen of organisaties die zich buiten de Europese Economische Ruimte hebben gevestigd, zonder voorafgaande toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke.

 

Artikel 17. Melding van Datalekken

 

In geval een inbreuk wordt gepleegd op de beveiliging van Persoonsgegevens, en zich bijgevolg een Datalek voordoet,  zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk na kennisname van de inbreuk en zonder onredelijke vertraging informeren via het algemeen telefoonnummer van de Verwerkingsverantwoordelijke.

 

De Verwerker verbindt zich ertoe de Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte stellen van de (vermeende) oorzaak van het Datalek, de aard van de inbreuk en de betrokken Persoonsgegevens, de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk en de ondernomen maatregelen om de inbreuk aan te pakken en de nadelige gevolgen ervan te beperken.

 

De meldplicht tegenover de Verwerkingsverantwoordelijke geldt ongeacht de impact van het Datalek.

 

In geen geval zal de Verwerker zélf de Betrokkenen informeren over het Datalek.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke draagt de verantwoordelijkheid voor de doorgifte van het Datalek aan de relevante autoriteiten.

 

De Verwerker heeft een Datalek procedure uitgeschreven met daarin vervat alle te nemen stappen in het kader van de AVG.

 

Artikel 18. Diverse bepalingen

 

De eventuele nietigheid of onuitvoerbaarheid van een bepaling uit onderhavige Overeenkomst brengt in geen geval de nietigheid van de volledige Overeenkomst met zich mee.

 

De Partijen zullen alles in het werk stellen om de nietige bepaling te vervangen door een nieuwe, rechtsgeldige bepaling in overeenstemming met de doelstellingen van deze Overeenkomst.

 

Geen  van  de  Partijen  kan  de  rechten  uit  deze  Overeenkomst  overdragen  aan  derden zonder   het  voorafgaand   schriftelijk   akkoord   van   de  andere  Partij.

 

Aanpassingen  of wijzigingen  aan  onderhavige  Overeenkomst  kunnen  enkel  plaatsvinden  mits  schriftelijk  akkoord van beide Partijen.

 

De Verwerkersovereenkomst is deelbaar. Indien één of meer bepalingen die niet de essentie van de Verwerkersovereenkomst aanbelangen, volledig of gedeeltelijk ongeldig, nietig of onuitvoerbaar worden verklaard, dan zal dit de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen niet aantasten. De Verwerkersovereenkomst zal in dat geval blijven bestaan tussen de Partijen, de ongeldige, nietige of onuitvoerbaar verklaarde bepaling zal dan als niet geschreven worden beschouwd.

 

De Verwerkersovereenkomst kan alleen gewijzigd worden door middel van een schriftelijke Overeenkomst tussen de Partijen.

 

De Verwerkersovereenkomst wordt geregeld door en uitgelegd in overeenstemming met het Belgisch recht. Alle geschillen die voortvloeien uit de VerwerkersOvereenkomst behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken/hoven in het gerechtelijk arrondissement #, afdeling #, die exclusieve territoriale bevoegdheid hebben.

 

Artikel 19. DPO

 

De Verwerker zal conform artikel 37 AVG handelen wat betreft het aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming.

 

De Verwerker zal de identiteit- en contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming bezorgen aan de Verwerkingsverantwoordelijke. Mocht de Verwerker tijdens de periode van onderhavige Overeenkomst een andere functionaris voor de gegevensbescherming aanstellen brengt de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke meteen op de hoogte van deze wijziging.